வார இறுதி பொது முடக்கம்   இல்-து-பிரான்ஸில் இல்லை!